Regulamin sklepu

Opublikowany na stronie wwww.estella.baby w dniu 01.10.2019 r.

I Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – PPHU estella Aleksandra Nieszporek. z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Dworcowa 38A, NIP 9691267382, REGON 384342214.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.estella.baby.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Estella.Baby, dostępny pod adresem internetowym www.estella.baby prowadzony jest przez PPHU estella Aleksandra Nieszporek z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Dworcowa 38A, NIP 9691267382, REGON 384342214.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

III Postanowienia wstępne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • przeglądarki: Chrome 29+, FF28+, IE11+, Opera 17+, Safari 9+, Android Browser, iOS iPad Safari, iOS iPhone Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies.

IV Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w języku polskim.
 5. W Sklepie sprzedawane są przedmioty nowe, nieużywane. Chyba, że w opisie produktu znajdzie się wyraźna informacja, że jest inaczej.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

V Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • adresu e-mail;
  • imienia i nazwiska;
  • danych adresowych;
  • danych rejestrowych firmy (dotyczy Przedsiębiorcy).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@estella.baby.

VI Procedura składania oraz realizacji Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • w celu akceptacji zawartości koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
  • transakcję można sfinalizować po zalogowaniu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy;
  • w momencie składania zamówienia można skorzystać z kodu rabatowego umożliwiającego zakup produktu po obniżonej cenie;
  • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 4. Nie później niż w kolejnym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia Zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przez Sprzedającego wysłana, wiadomość informująca o Zawarciu Umowy Sprzedaży, bądź anulowaniu zamówienia.
 5. Zawracie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzania zakupu przesłanego przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży (faktura VAT lub faktura na klienta indywidualnego) wysyłany do Klienta drogą elektroniczną do klienta. Za datę wystawienia dokumentu sprzedaży uznaję się datę wysłania towaru.
 7. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 8. Czas realizacji Zamówienia Produktu jest każdorazowo wskazany na stronie Sklepu, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia
 9. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w regulaminie „VII. Oferowane metody dostawy oraz płatności” oraz dodatkowo widoczna jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.

VII Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • wysyłkę kurierską po przedpłacie – zamówienia złożone do 11:00 realizujemy tego samego dnia roboczego (pn.-pt.), zamówienia złożone po 11:00 wysyłamy na następny dzień roboczy;
  • wysyłkę kurierską za pobraniem – zamówienia złożone do 11:00 realizujemy tego samego dnia roboczego (pn.-pt.), zamówienia złożone po 11:00 wysyłamy na następny dzień roboczy;
  • odbiór osobisty po przedpłacie – odbiór Produktu następuje w terminie ustalonym po kontakcie ze Sprzedającym.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił w Sklepie.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność za pomocą PayU – dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji;
  • płatność za pomocą Przelewy24 – dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji;
  • płatność za pobraniem – dokonywana jest u kuriera w momencie doręczenia przesyłki z zamówionymi produktami.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

VIII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia (opcjonalny wzór oświadczenia) przed upływem tego terminu. Pismo może być wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, rekomendujemy jednak skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy (Flexible Logistics Services – Estella Zwrot; Pass 20K, Budynek nr.9; 05-870 Błonie) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opcja darmowego zwrotu jest możliwa po rejestracji zwrotu przez formularz odstąpienia od umowy);
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX Odpowiedzialność za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe, nieużywane Produkty, chyba, że w opisie produktu znajdzie się wyraźna informacja, że jest inaczej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację można zgłosić pocztowo, faksem lub pocztą elektroniczną, rekomendujemy jednak skorzystanie z formularza reklamacyjnego.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

X Gwarancja

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

XI Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://estella.baby/polityka-prywatnosci

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dopełnia wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie można wykluczyć prawdopodobieństwa czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 5. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).